O projekcie

Naczelna Organizacja Techniczna uruchomiła Projekt pt. "Innowacyjna Technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów" nr POKL.03.03.04-00-290/12-00

Celem projektu jest wykreowanie dla gimnazjów pięciu nowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką.

Koszty związane z uczestniczeniem w projekcie pokrywane są z uzyskanego przez NOT dofinansowania (projekty POKL 3.3.4) Unii Europejskiej i budżetu państwa, zgodnie z umową z dnia 16.01.2013 r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) – Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Projekt rozpoczął się jesienią 2012 r., a zakończy się 30 listopada 2014 roku.

I. NOT: kogo reprezentujemy
Skupiamy ponad 110 tysięcy inżynierów i techników ze wszystkich dziedzin techniki zrzeszonych w 37 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych. Od przeszło 100 lat nasze działania nakierowane są m.in. na rozwój kultury technicznej polskiego społeczeństwa. Widzimy bezpośrednią zależność pomiędzy kształtowaniem się postaw protechnicznych i proinnowacyjnych młodych ludzi
i późniejszym sprawnym ich funkcjonowaniem w rodzinie i społeczeństwie: od wbijania gwoździ, poprzez czytanie instrukcji i obsługę skomplikowanych urządzeń po zdobywanie wykształcenia technicznego, pozyskanie dobrej pracy i uznania w społeczeństwie.


II. Osie tematyczne nowych programów nauczania zajęć technicznych
W ramach Projektu opracowane zostaną programy nauczania i następnie formalnie przetestowane na zajęciach technicznych wokół 5 osi tematycznych:

Technika Domowa
zagadnienia: instrukcje, bezpieczeństwo użytkowania sprzętu technicznego, oszczędność prądu, ciepła i wody w domach i szkołach, ergonomia, projektowanie przestrzeni i wnętrz, wykonywanie/naprawa systemów użytkowych, kreatywność działań

Energia i Robotyka
bezpieczeństwo i optymalizacja korzystania z energii, energia odnawialna, przetworniki energii, techniki sensorowe, inteligentne budynki, zasady działania robotów, kreatywność działań

Woda
systemy wykorzystania wody w najbliższym otoczeniu – elementy, planowanie, konstruowanie, konserwacja, obieg wody, oczyszczanie, kreatywność działań

Konstrukcje
rysunek techniczny, projektowanie, podstawowe konstrukcje, design, materiały w otoczeniu, ergonomia, kreatywność działań

Przepływ Informacji
przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań

Zagadnienia zawarte w każdej z osi tematycznych mają charakter orientacyjny; pożądane
i oczekiwane jest ich wzbogacanie podczas realizacji projektu.

Minimum 30% każdego programu wykorzysta w nauczaniu technologie informatyczne (do projektowania, symulacji i obliczeń, prezentacji, animacji, testowanie projektów

III. Przebieg projektu

Etap I – kreacja programów i nadanie im sformalizowanej formy

Etap zakończy się w maju 2013 r., tak aby dyrekcje szkół mogły zrealizować procedurę dopuszczenia programu do stosowania w roku szkolnym 2013/2014.

Przebieg:
20 nauczycieli utworzy 5 zespołów (w składzie; 4-ech nauczycieli, 1 koordynator terenowy NOT
i 1 ekspert NOT).

Każdy zespół opracuje 1 program dla danej osi, zgodny z wytycznymi podstawy programowej dla
60 godzin zajęć.

Nauczyciele wniosą wiedzę metodyczną, dydaktyczną i realia szkolne oraz wniosą o dopuszczenie programu do zastosowania w szkole, eksperci NOT – wiedzę i praktykę techniczno-specjalistyczną, koordynator terenowy NOT – organizację prac zespołu.

Organizowane będą warsztaty programowe dla nauczycieli zajęć technicznych (dwa jednodniowe, jeden warsztat dwudniowy), podczas których będzie następowało podsumowywanie dotychczasowych prac zespołów i kierunkowanie dalszych prac. Trzeci warsztat w zasadzie powinien doprowadzić do zakończenia fazy prac merytorycznych.

Konsultanci zewnętrzni na warsztatach programowych wesprą weryfikację założeń programów, scenariuszy zajęć, materiałów i pomocy dydaktycznych i metodycznych. Między warsztatami zespoły kontynuują prace.

Zorganizowane zostaną szkolenia wyrównawcze (dwie sesje po dwa dni) dla nauczycieli, dotyczące programów nauczania i programów informatycznych, stosowanych w realizacji zajęć.

Utworzona platforma internetowa, umożliwi konsultacje i wymianę treści programów między uczestnikami projektu.

Programy będą mogły być modyfikowane po ewaluacji okresowej projektu (XII 2013).


Etap II - Wdrożenie programów nauczania zajęć technicznych

Każde gimnazjum rozpocznie wdrażanie 1 z 5 programów w roku szkolnym 2013/2014 i zrealizuje minimum 60 godz. zajęć. Decyzję o organizacji zajęć (2 lub 1 godz. tygodniowo) szkoły podejmą zależnie od swoich możliwości, wg. zaleceń podstawy programowej.

Gimnazja rozpoczną wdrożenia programów, w których opracowywaniu uczestniczyli ich nauczyciele; 1 program w 4 szkołach.

Co najmniej 30% czasu każdego z 5 programów nauczania wdrożonych będzie z użyciem IT
(do projektowania, symulacji i obliczeń, prezentacji, animacji, testowanie sprawności projektów
i działania urządzeń).

Prowadzone będą też lekcje interdyscyplinarne, czyli z wykorzystaniem wiedzy z pozostałych przedmiotów bloku matematyczno-technicznego (Podstawa programowa, tom 6, Edukacja matematyczna i techniczna…) oraz przedmiotów przyrodniczych.

Nauczyciele są zobowiązani do składania raportów z przebiegu prowadzonych przez siebie zajęć. Raporty będą wykonywane poza godzinami pracy i dlatego przewidziano wynagrodzenie za ich opracowanie.

Szkoły udostępnią swoje komputery w ilości odpowiadającej liczebności grup uczniowskich. Będą one współpracowały z zestawami edukacyjnymi dostarczonymi w ramach Projektu.

IV. Wsparcie projektu dla szkół
W ramach projektu zostaną dostarczone szkołom:
- materiały dydaktyczne dla każdego ucznia uczestniczącego w programie;
- materiały do ćwiczeń praktycznych dla każdego ucznia;
- wyposażenie dla szkoły służące realizacji programu;
- pomoce dydaktyczne dla nauczycieli;
- laptopy dla nauczycieli na potrzeby wdrożenia programów;
- pakiet dobranego, bezpłatnego oprogramowania wspierającego realizację programu nauczania;
- pokrycie kosztów udziału nauczycieli w warsztatach i szkoleniach;
- platformę internetową dla wymiany doświadczeń i treści programowych.


V. Uczestnicy projektu
W projekcie bierze udział:

* 20 gimnazjów kształcenia ogólnego, które:
- oddelegowały do współpracy w opracowywaniu programów zajęć technicznych minimum
1 nauczyciela,
- rozpoczną w trakcie projektu wdrożenie minimum jednego z nowo opracowanych programów zajęć technicznych w wymiarze 60 godz. w ramach zajęć obowiązkowych, w co najmniej jednej klasie.

* 20 nauczycieli gimnazjów jw. z uprawnieniami do prowadzenia zajęć technicznych, którzy będą współpracować w tworzeniu programów nauczania i prowadzeniu zajęć w ramach zajęć obowiązkowych

*ponad 400 uczniów z 20 gimnazjów jw., którzy wezmą udział w zajęciach technicznych w ramach zajęć obowiązkowych.

Tak dobrani Uczestnicy Projektu gwarantują jego prawidłową realizację i osiągnięcie założonego celu, bowiem:

W Gimnazjach: na III etapie edukacji podstawa programowa wymaga od uczniów wiadomości
i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach. To wzmacnia szansę rozwijania i utrwalania postaw proinnowacyjnych i protechnicznych w ramach realizacji Projektu;

Nauczyciele: otrzymują wsparcie praktycznymi doświadczeniami metodycznymi i dydaktycznymi dla skutecznego przygotowania i wdrożenia programu zajęć technicznych dla młodzieży gimnazjalnej;

Uczniowie: wzbogacona zgodnie z projektem oferta zajęć technicznych wzmocni racjonalność decyzji, które młodzież musi podjąć o dalszym kształceniu i orientacji zawodowej.

Rolą Naczelnej Organizacji Technicznej jest gwarantowanie jakości programu, poprzez markę i udział w opracowaniu programów.

Do projektu przystąpiły gimnazja zlokalizowane w województwach: mazowieckim (rejon Warszawy
i Radomia), podlaskim, łódzkim, śląskim. Utworzone zostały także biura terenowe Projektu w w/w województwach.


VI. Stanowisko NOT wobec Projektu
Zakładamy, że wartość naszej wspólnej pracy będziemy widzieli następująco:
- tematyka i interdyscyplinarność projektu wpłynie na kształtowanie się postaw pro- technicznych i proinnowacyjnych młodzieży, co wzbudzi zainteresowanie kształceniem technicznym;
- oparcie programów na osiach tematycznych, modułowa struktura, materiały i know-how tworzenia programów pozwolą nauczycielom samodzielnie tworzyć nowe programy, a tym samym przyczyniać się do popularyzacji zajęć technicznych;
- wzrost kompetencji nauczycieli wzmocni ich pozycję w karierze zawodowej;
- bogatsza oferta programowa zajęć technicznych wzmocni pozycję gimnazjów w lokalnych systemach oświatowych.

Zależy nam także na tym, aby Projekt przyczynił się do umocnienia dobrej współpracy gimnazjów
z Naczelną Organizacją Techniczną.

Dodatkowe informacje o projekcie:
Ewa Łukasik - kierownik Projektu - NOT, tel. 22 336-12-81, 785 870 469, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Marek Dziduszko - ekspert zewnętrzny, tel. 501 201 088
Elżbieta Jarguz - koordynator merytoryczny Projektu tel. 664 421 351
Więcej informacji o NOT: www.not.org.pl